มลพิษทางสิ่งแวดล้อม คืออะไร

รู้จักกับ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ให้มากกว่าเดิม

คุณคิดว่าเรื่อง “สิ่งแวดล้อม” เป็นเรื่องไกลตัวมากแค่ไหน คำถามนี้ผุดขึ้นมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่กำลังส่งคลื่นกระทบไปทั่วโลก เมื่อโลกที่เราอาศัยอยู่เปลี่ยนไปมากเห็นได้ชัดที่สุดคืออุณหภูมิโลกเลวร้ายขึ้นทุกวัน ภูมิอากาศกลายเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอย่างเลี่ยงไม่ได้ ในเมื่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกต้องการสิ่งแวดล้อมบริสุทธิ์ แต่กลับกันมนุษย์กลับเพิ่มมลพิษให้ธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติไม่สามารถแบกรับมลพิษเหล่านั้นได้ มนุษย์จึงกลายเป็นผู้รับชะตากรรมไปทั่วทั้งโลก

มลพิษทางสิ่งแวดล้อม คืออะไร

มลพิษทางสิ่งแวดล้อม คือ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ผิดแปลกไปจากเดิมเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้เกิดการเปลี่ยนทางด้านกายภาพ ชีวภาพ ความสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต จึงมีผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรง หรือทางอ้อมผ่านทางทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น ทางน้ำ ดิน อากาศ ผลิตผล พืช และสัตว์ ที่มนุษย์ต้องใช้ปัจจัยเหล่านั้นดำรงชีวิต

ขอบข่ายการเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางทรัพยากรเป็นหลัก (วัฎจักรหมุนเวียน) ที่เกิดขึ้นกับ ดิน น้ำ อากาศ ธาตุ สสาร รอบตัวมนุษย์

มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม คร่าชีวิตมนุษย์ยิ่งกว่าโรคติดต่อ

มีรายงานในวารสารการแพทย์ชื่อดังระดับโลก The Lancet ชี้ให้เห็นว่า “มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม” เป็นสาเหตุหนึ่งของความเจ็บป่วยแก่มวลมนุษย์ คร่าชีวิตมนุษย์มากกว่าสงคราม ความหิวโหย มากกว่าโรคมาลาเรีย โรคเอดส์ หรือวัณโรค

ข้อมูลจาก Dr.Olusoji Adeyi แห่ง World Bank Group กล่าวไว้ว่า อัตราการเสียชีวิตจาก “มลพิษทางสิ่งแวดล้อม” มีสถิติสูงขึ้นกว่ากลุ่มคนที่ไม่มีทางเข้าถึงความช่วยเหลือ อย่างปี 2016 เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดว่ามลพิษทางสิ่งแวดล้อมนั้นทำให้คนเสียชีวิตถึง 9,600,000 คน ในจำนวน 92% ของผู้เสียชีวิตอยู่ในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง นี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าไม่ยุติธรรมเลยสำหรับคนในประเทศยากจนต้องมาเสียชีวิตมากกว่าคนในประเทศร่ำรวย เพราะมาจากปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม

ในขณะเดียวกัน Dr.Philip Landrigan ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แห่งวิทยาลัย Mount Sinai กล่าวไว้ว่า ร่างกายมนุษย์จะตอบสนองทันทีต่อโรคภัยที่คุกคาม และทำให้คนป่วยได้กะทันหัน อย่างโรคซิก้าหรือไข้เลือดออก แต่โรคเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เช่น โรคเรื้อรัง โรคไม่ติดต่อ มะเร็ง ที่แอบแฝงมากับมลพิษจะใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเห็นอาการ นี่จึงเป็นเหตุผลทำให้คนไม่เข้าใจปัญหาที่มาพร้อมกับสิ่งแวดล้อม การตอบสนองต่อโรคข้างต้นจึงต่างจากโรคติดต่อร้ายแรง

ปัญหามลพิษกำลังเป็นภัยคุมคามคนทั้งโลก เมื่อแยกย่อยปัญหาเหล่านั้นจะพบว่ามีทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางดิน มลพิษทางเสียง มลพิษทางกลิ่น มลพิษตามสถานที่ แต่ละประเภทมักจะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ เป็นปัญหาเดิม ๆ ที่แก้ได้ยาก ยกตัวอย่างปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในจีน เพราะเป็นประเทศฐานการผลิตอุตสาหกรรม ประชากรหนาแน่น ฐานการผลิตจึงต้องรีบตอบสนองจำนวนประชากร ทำให้เกิดมลพิษอย่างคาดไม่ถึง ส่วนอินเดียพบว่ามีมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ 20 ปี และเป็นประเทศที่มีปัญหามลพิษทางดินมากที่สุด พบว่ามีสารตะกั่วและสารพิษอื่น ๆ ฝังในดินหลายปี

Richard Fuller แห่ง Lancet Commission กล่าวไว้ว่า มลพิษทางดินเป็นปัญหาที่แก้ยากที่สุด สารพิษในดินจะไม่สลายหายไป จะยังคงอยู่ใต้ดินและเป็นพิษต่อสุขภาพคนไปอีกหลายรุ่น

มลพิษที่มนุษย์สร้างสะสมไว้นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวเองทันที แต่จะส่งผลไปยังรุ่นลูกหลาน เช่น สารตะกั่วที่ฝังลึกในดินถือว่าเป็นสารพิษอันตราย เด็กเล็ก ๆ หรือทารกในครรภ์มารดาที่ได้รับผลกระทบจากสารตะกั่ว สมองจะไม่มีทางพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ และแทบไม่มีทางรักษาได้เลย

เมื่อพลาสติกกลายเป็นจอมวายร้ายบนโลก

จากการสำรวจทั่วโลกพบว่าอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นที่ต้องการและเติบโตได้รวดเร็วมากในทวีปเอเชีย เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ธุรกิจอาหารมีความต้องการมากที่สุดเพราะมีราคาถูก เข้าถึงได้ง่าย จากสถิติพบว่าอุตสาหกรรมพลาสติกขยายตัวได้มากกว่า 3 เท่าในช่วง 20 ปี ถูกใช้มากที่สุดในประเทศที่กำลังพัฒนา มีประชากรหนาแน่น โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการนำพลาสติกมาใช้เป็นจำนวนมากทำให้การกำจัดพลาสติกเป็นเรื่องที่ยาก

จากข้อมูลวารสาร Nature Communications รายงานว่าพลาสติกกว่า 1 – 2 ล้านเมตริกตันถูกปล่อยลงแหล่งน้ำทุกปี โดยพบว่า 20 อันดับแรกพบพลาสติกในแหล่งน้ำมากสุดอยู่ในทวีปเอเชีย ส่วนไทยครองแชมป์อันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียนที่ใช้พลาสติกมากที่สุด ด้วยปริมาณ 40 กิโลกรัม / ปี / คน ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ทางน้ำทำให้สัตว์ทะเลต้องตาย แต่เมื่อพลาสติกถูกทิ้งในกองขยะจะกลายเป็นมลพิษทางอากาศ มลพิษทางดินได้ด้วย

เมื่อทั่วโลกเริ่มรณรงค์ยกเลิกใช้พลาสติก คงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งเมื่อคนไทยคุ้นชินกับการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน และเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารทุกชนิดไปแล้ว คงเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติได้จริง

ผลกระทบจากภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

  1. เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ มะเร็ง ระบบประสาท โรคเหล่านั้นอาจเรื้อรังรักษาได้ยาก
  2. สารพิษที่ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลก เมื่ออยู่ในอากาศเป็นเวลานาน ๆ จะแพร่กระจายออกไปไกล บางประเทศต้องรับผลกระทบแทนประเทศต้นเหตุ สารเคมีบางชนิดเป็นปฏิกิริยาต่อกันอาจเกิดสารใหม่ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้
  3. เกิดฝนกรด โดยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำและกลั่นเป็นฝน จะกลายเป็นกรด เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต แม้แต่สิ่งก่อสร้างเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน
  4. มลพิษเป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก สารเคมีจะปกคลุมชั้นบรรยากาศไม่ให้รังสีความร้อนจากผิวโลกระบายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ โลกจึงสะสมอุณหภูมิความร้อน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เป็นปัญหาที่เกิดจากสารพิษที่มนุษย์เองเป็นผู้ก่อทำให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลง ปัญหาเหล่านั้นถ้าไม่รีบแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตบนโลก ทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขได้แม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ ดีกว่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ไปมากกว่านี้

 

ดูสินค้าป้องกัน มลพิษทางสิ่งแวดล้อม

 

มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ราคาส่ง คุณภาพสูง  ติดต่อ ทีมเซฟตี้เซลส์

Tel : 02-721-6923 Mail : teamsafetysales@gmail.com Line :@aro1988r