หลักสูตรการทำงานบนที่สูง สมัครอบรมแล้ววันนี้

ศูนย์ฝึกอบรมที่สูง

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงมาตรฐานสากล

 

หลักการและเหตุผล

การทำงานบนที่สูงจัดได้ว่าเป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่สูง ซึ่งตามกฎกระทรวง ได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.2551 หมวด 11 การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานในที่สูงให้มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักการและหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงของพนักงานและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงอันตรายและวิธีป้องกันควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และแนวทางการจัดการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

 

เนื้อหาการอบรม

 

1. กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูง

2. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

3. แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

4. อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการป้องกันการตกจากที่สูง

ฝึกปฏิบัติงานบนที่สูง

เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างมืออาชีพ การติดตั้งอุปกรณ์กันตกชนิดต่าง ๆ ตามหลักมาตรฐานสากล

เรียนเทคนิคการทำงานบนที่สูง

หลากหลายเทคนิคที่นักเรียนจะได้เรียนรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติกับโครงสร้างที่สูงของจริงโดยมีทีมอาจารย์ผู้ฝึกสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชนิดพร้อมให้คำแนะนำตลอดการฝึก

เน้นการทำงานจริง 

 

เทคนิคการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงอย่างมืออาชีพ การติดตั้งอุปกรณ์กันตกชนิดต่าง ๆ ตามหลักมาตรฐานสากล

ศูนย์ฝึกอบรมที่สูง ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงมาตรฐานสากล

อบรมการทำงานบนที่สูง คืออะไร

อบรมการทำงานบนที่สูงเป็นการอบรมตามกฎหมายการทำงานบนที่สูงปี 2564 โดยผู้ที่ทำงานบนที่สูงนายจ้างจะต้องส่งฝห้พนักงานฝึกอบรมการเริ่มทำงานได้อย่างปลอดภัยให้ลูกจ้างนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจจนกว่าจะสามารถทำงานเสี่ยงนั้นได้อย่างปลอดภัยหากนายจ้างคนไหนไม่ปฏิบัติตามถือมีความผิดตามกฎหมายความปลอดภัย พรบ.2554 การเรียนหลักสูตรการทำงานบนที่สูงพนักงานจะได้เรียนเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE ที่ต้องใช้ในงานบนที่สูงเพื่อป้องกันการตกจากที่สูงและฝึกส่วมใสอุปกรณ์ PPE ในภาคปฏิบัติ ฝึกการใส่เข็มขัดนิรภัย การใส่หมวกนิรภัย ฝึกใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดต่างๆโดยมีอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงานบนที่สูงคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ประโยชน์ที่ได้จากการอบรมที่สูงมีอะไรบ้าง

ได้รู้ถึงข้อกฎหมายการทำงานบนที่สูง
ได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกได้อย่างถูกต้อง
ได้ทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัย
ได้ทราบถึงอันตรายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
ได้รับวุฒิบัติเพื่อยืนยันผ่านการทำงานบนที่สูงก่อนเริ่มทำงาน

อบรมที่สูงสามารถนำไปใช้ทำงานอะไรได้บ้าง

สามารถทำงานบนที่สูงบนหลังคา
สามารถทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ
สามารถทำงานบนที่สูงโครงสร้างทั่วไป
สามารถทำงานบนที่สูงติดตั้งซ่อมบำรุงโซล่าเซล์

นิยามของที่สูงตามกฎหมาย

พื้นที่ที่มีความสูงจากพื้นที่ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป หรือพื้นที่ที่มีความต่างระดับกันตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป

 

เราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

โทร 062-9842669